วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมชัย ศรีนันทกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม ได้จัดการประชุมและเชิญ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ตำบลหนองพยอมประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน จึงได้มีการประชุมเตรียมการรองรับสถานการณ์ให้ทันท่วงท

26 พฤษภาคม 2563 นางเสาวณี สัมพันธ์แพร รักษาการผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองพยอม เป็นตัวแทนรับมอบนมผงช่วยเหลือสำหรับเด็กอายุ 0-3 ปี ที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-19 จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน มอบโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร จากที่ได้มีการสำรวจ ครอบครัวเด็กยากจน ที่มีรายได้ต่อปีเฉลี่ยไม่เกิน 36,000 บาท ต่อปีต่อคน

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพยอม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพยอม

แหล่งท่องเที่ยวและของดี บ้านป่าแดง ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร