ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง การประกวดกระทงตามโครงการ จัดงานประเพณีลอบกระทงประจำปี 2563

เทศบาลตำบลหนองพยอม ขอเชิญเที่ยวงาน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ บริเวณท่าน้ำวัดห้วยเกตุเกษม (ป่าแดงเหนือ)
และขอเชิญประชาชนในเขตตำบลหนองพยอม ประกวดกระทง สวยงาม
สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คุณสมบัติผู้เข้าประกวดต้องมีชื่อที่อยู่ในทะเบียนบบ้านและภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองพยอม ไม่จำกัดเพศอายุ
กระทงต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ เซนติเมตร
๑.ประเภทความสวยงามประณีตเรียบร้อย
๒. ประเภทความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สมัครได้ที่เทศบาลตำบลหนองพยอม โทร ๐๕๖ ๘๔๕ ๐๖๑
หรือที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ มาสมัครกันเยอะๆนะ รางวัลใหญ่รอท่านอยู่

ประกาศทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง การประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่  3

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลามหาดไทย ๑๐๐ ปี เทศบาลตำบลหนองพยอม นำโดย นายเฉลิมชัย ศรีนันทกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม และ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานเทศบาลตำบลหนองพยอม ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม โดยมี นายอำเภอตะพานหิน เป็นประธานในพิธี

18 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น.
นายเฉลิมชัย ศรีนันทกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม เรียกประชุมด่วนจัดตั้งศูนย์เตรียมการรับสถานการณ์เผชิญเหตุพายุโนอึล ตำบลหนองพยอม