ข่าวประชาสัมพันธ์
กองสวัสดิการสังคม
ด้วยเทศบาลตำบลหนองพยอม ได้กำหนดให้มีการรับแสดงตนและยืนยันบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อยืนยันสิทธิ
ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ ในเขตเทศบาลตำบลหนองพยอม (ทั้งรายเก่าและรายใหม่) โดยจะเปิดรับแสดงตนระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 นี้
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และสถานที่ซึ่งเทศบาลตำบลหนองพยอม กำหนดให้เป็นสถานที่ดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้รับ เบี้ยยังชีพฯ จึงขอให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพฯ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองพะยอม ทุกท่านทั้งรายเก่าและรายใหม่ (รายใหม่คือผู้ที่มาขึ้นทะเบียนฯ ในปีงบประมาณ 2563 แล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ)
ให้มาแสดงตนเพื่อยืนยันการดำรงชีวิตอยู่ และการเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนา ทั้งนี้ เพื่อให้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และ
เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
โดยสามารถแสดงตนได้ที่ กองสวัสดิการรสังคม เทศบาลตำบลหนองพยอม สถานที่ซึ่งเทศบาลตำบล
หนองพยอม กำหนดให้เป็นสถานที่ดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยไม่เว้นหยุดราชการ
+++ หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
2. สมุดบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ (ตัวจริง)
3. บัตรประจำตัวคนพิการ (ตัวจริง)
+++ หมายเหตุ
- หากผู้สูงอายุหรือผู้พิการ มาแสดงตนไม่ได้ สามารถมอบหมายให้ บุตร หลาน ญาติ
หรือผู้ดูแล มาแสดงตนแทนได้ โดยมอบอำนาจที่ลงลายมือชื่อของผู้มีสิทธิ พร้อม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ มาด้วย
จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
หากมีข้อสงสัย ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถ
โทรศัพท์สอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 -5684 -5061
ต่อ 105 กองสวัสดิการสังคม..

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำเด็กและเยาวชนใส่ใจชุมชนดูแลและป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองพยอม 
สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองพยอมได้ ทำกิจกรรม ทำเฟสชิวหน้ากาก และเจลแอลกอฮอล์ ไว้แจกจ่ายสำหรับผู้ด้อยโอกาส

นายเฉลิมชัย ศรีนันทกุล ปล่อยแถวโครงการรณรงค์ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อภายในจังหวัดพิจิตร -ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ทำความสะอาด วัดในเขตเทศบาลตำบลหนองพยอม ในวันที่ 30-31 กรกฏาคม 2563 พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ จิตอาสา ทหารจาหมณฑลทหารบกที่36 เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ที่มาร่วมทำความสะอาดวัด ในเขตเทศบาลตำบลหนองพยอม

วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 นายเฉลิมชัย ศรีนันทกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อมข้ามราชการ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมี
นายอภิชาติ ศรีม่วง นายอำเภอตะพานหิน เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนางพัชราวลัย ศรีม่วง นายกกิ่งกาชาด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชนท้องถิ่น พร้อมใจกันร่วมพิธี ณ.ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายเฉลิมชัย ศรีนันทกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอมมอบให้ นางเสาวนีย์ สัมพันธ์แพร ให้การต้อนรับ นางสุกัญญา ชุมอุปการ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิจิตร และคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยม (เด็กชายศรัณยู หงษาวดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์) และมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนวัดป่าแดง และมี นายปรีดา จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดง คณะครู และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ

วันที่ 20 ถึง 22 กรกฏาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองพยอม จัดโครงการพัฒนาบทบาทสตรีในเขตเทศบาลตำบลหนองพยอม เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ในชุมชน (หลักสูตรการผลิตภัณฑ์ จากผ้าด้นมือ) โดยได้ทำ กระเป๋าผ้า หมวก และแมส

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เดือนกรกฎาคม 63 เงินจะโอนเข้าบัญชีในวันที่ 10 ก.ค. 63 หากยอดเงินไม่เข้า หรือได้รับไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ให้รีบติดต่อ เทศบาลตำบลหนองพยอม
โดยเร็วเพื่อตรวจสอบและแก้ไ
ให้ถูกต้องต่อไป หรือติดต่อมาได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 056-845-061 ต่อ 105
หากท่านปรับสมุดที่ตู้ปรับอัตโนมัติแล้วไม่มียอดเคลื่อนไหว ยอดเงินไม่เข้า ขอให้เข้าไปปรับสมุดกับเจ้าหน้าที่ด้านในธนาคารอีกครั้
หากผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ ท่านใด
ได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่เขตพื้นที่แห่งใหม่ ให้รีบดำเนินการติดต่อเพื่อลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในทันทีเพื่อรักษาสิทธิการรับเงินอย่างต่อเนื่องต่อไป
หากมีผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองพยอม แล้วนั้น
ขอให้ท่านรีบมาขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในทันทีเพื่อรักษาสิทธิการรับเงินอย่างต่อเนื่องต่อไป