วันนี้ 24 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารพิพิธภัณฑ์ไทยพวน 
นายเฉลิมชัย ศรีนันทกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม ประชุมเตรียมประชุมเตรียมความพร้อมในการควบคุมปัองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตำบลหนองพยอม โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค ร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอำเภอและหมู่บ้าน กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพฯและปริมณฑล (นส.ด่วนที่สุด ที สธ 0410.7/ว217 ลว 21 มีนาคม 2563 ) ณ ห้องประชุมอาคารพิพิธภัณฑ์ไทยพวน โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 11 หมู่ อสม. รพสต. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในครั้งนี้

8361339526712574729827675207796602592296960o
9102969426712588929826251926195748815241216o
9098838126712574529827696680368733216571392o
9098503526712583329826812068364951633788928o
909304632671258282982686125886062676410368o
9089620526712580663160415699275688868052992o
9073570226712584396493378697413137810325504o
906806052671258096316038584322926161952768o
905878832671257746316073730157333811822592o
9058410626712577329827413971943029006139392o

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แหล่งท่องเที่ยวและของดี บ้านป่าแดง ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร