ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page