๑ . คลังสมอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำเนินงานสำรวจและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน จัดทำทำเนียบประวัติ และผลงานของภูมิปัญญาทุกสาขาในชุมชนตำบลหนองพยอม ให้เป็นระบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาด้านการทอผ้า ภูมิปัญญา ด้านแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาด้านการทำอาหารท้องถิ่น ภูมิปัญญาด้านช่างฝีมือ ภูมิปัญญา ด้านการเกษตร ภูมิปัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (ทำปุ๋ยชีวภาพ) ภูมิปัญญาด้านศาสนา ประเพณี พิธีกรรม เป็นต้น และใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและจิตใจ

๒ . การส่งเสริมอาชีพด้านศิลปะ วัฒนธรรม ตำบลหนองพยอม ประชาชน หมู่ที่ ๑,๖ และ ๗ มีเชื้อสายไทยพวน มีวิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น การทอผ้ามัดหมี่ ขึ้นทะเบียนเป็นสิ้นค้า OTOP และประเพณีกำฟ้าไทยพวน และสนับสนุนบุคคลและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอื่น เช่น งานจักสาน งานทำอาหารแปรรูป อาหารพื้นบ้าน การนวดแผนไทย สมุนไพร กีฬาพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน ดนตรีไทย ศาสนา ความเชื่อ ประเพณีกำฟ้า พิธีกรรม เป็นต้น โดยมีการรวบรวมกลุ่มอาชีพภูมิปัญญา พัฒนาและฝึกอาชีพให้กลุ่มสนใจเพื่อส่งเสริมรายได้ในชุมชน โดยการขยายโอกาส สร้างอาชีพให้เกิดรายได้ ลดรายจ่ายของชาวบ้าน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่น

๓ . การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้ทุกวัดในตำบลหนองพยอม จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้คุณค่าทางศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ไปสู่เด็ก เยาวชนและประชาชนในตำบล และยังเป็นศูนย์ความร่วมมือการดำเนินงานกิจกรรมทางด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตต่างๆ ในท้องถิ่น และเป็นระบบที่ควรได้รับการคัดกรองจากชุมชนมีแบบแผนไม่ผิดเพี้ยนไปจากค่านิยม ของชุมชน

๔ . ลานวัฒนธรรม ส่งเสริมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม ศิลปะ กีฬา และงานประเพณีการละเล่นของท้องถิ่นที่หลากหลายมีคุณค่าของท้องถิ่น เช่น ประเพณีกำฟ้าไทยพวน ประเพณีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการแสดงกลองยาว การเล่นดนตรีพื้นบ้าน การละเล่น กีฬาพื้นบ้าน และการออกกำลังกายตามความเหมาะสมของท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อมุ่งให้ชุมชนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่สมบูรณ์แข็งแรง เกิดความสามัคคีมีคุณธรรมในหมู่คณะ เป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม และเพื่อเป็นที่พบปะสังสรรค์ของชาวบ้านในชุมชน

๕ . พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ไทยพวน บ้านป่าแดง เป็นแหล่งรวบรวมและจัดแสดงประวัติความเป็นมาของไทยพวน บุคคลสำคัญ บรรพบุรุษ การดำรงชีพการทำมาหากิน เป็นแหล่งรวบรวม และแสดงมรดกทางวัฒนธรรม วัตถุสิ่งของ เครื่องเครื่องใช้ต่าง ๆ ของท้องถิ่น แสดงถึงมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

๖ . สารสนเทศ และห้องสมุดชุมชน เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลหนังสือที่เป็นประโยชน์และรื่นเริงบันเทิงใจ เสริมสร้างนิสัยรักการ อ่าน การเรียนรู้ การค้นคว้าหาความรู้ใหม่ทันต่อเหตุการณ์ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งชาวบ้าน ลูกหลาน มีแหล่งค้นคว้าด้านอินเตอร์เน็ต ภายในโรงเรียน มีระบบการให้บริการ การศึกษาเรียนรู้ ค้นคว้าข้อมูลความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของของชุมชน จากเอกสารและสื่ออื่นๆ ในรูปแบบห้องสมุด

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page