๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕ น.
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม มอบหมาย
นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกฯ นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ นายอมร เจนสาริกิจ นายมนตรี แสงอนันตการ สมาชิกสภาฯ พร้อมข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระปิยะมหาราช) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนายอำเภอตะพานหินเป็นประธานในพิธี พร้อม ส่วนราชการ อปท. ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ณ ศาลามหาดไทย ๑๐๐ ปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
30758903453657793268638882748573855584180058n
31279576053657793601972186232501043322484206n
31272825353657792535305625770074617451466299n
31256037853657791801972367602729827020603751n
31259384353657791668639045097810188295050741n
31273256753657873368630877592649863595789413n
312817765536578234353025347547182340551539n
31281495453657902601961287999441684757950815n
31281430853657850768633131538433289175682984n
31252791353657871301964413511704369126439760n
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม