ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น 

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอมเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างภารกิจ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับสอบฯ

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น.
นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ พร้อมด้วย พันตำรวจเอกกฤษดา ภัทรประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร นายวิทยา ยิ้มปิตุรงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร นายพิศ วิริยะอารีธรรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร รก. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร โดยได้มอบนโยบายฯ ให้แก่ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ณ หอประชุม เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอ ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1. แนะนำตัวผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรในการเข้ารับตำแหน่งใหม่
2. มอบนโยบายการพัฒนาจังหวัด การท่องเที่ยว ยาเสพติด การศึกษา ความมั่นคง ทรัพยากรป่าไม้ ค้ามนุษย์ การป้องกันและปรับปรามการทุจริต
3 . มอบนโยบายสำคัญเร่งด่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, และสถานการณ์อุทกภัย/พื้นที่ประสบภัย
เทศบาลตำบลหนองพยอม นำโดย นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองพยอม เข้าร่วมรับนโยบาย ในครั้งนี้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  พ.ศ 2564 ของเทศบาลตำบลหนองพยอม รอบ 12 เดือน

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จ้างตามภารกิจสังกัดเทศบาลตำบลหนองพยอม

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร โครงการและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลหนองพยอม ไปยังส่วนราชการต่างๆ และประชาชนทั่วไปได้ทราบ โดยทั่วกัน

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล