ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กองการศึกษา)

เทศบาลตำบลหนองพยอม ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

วันนี้ 28 เมษายน 2566 นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนเหตุประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากต้นไม้รุกล้ำเข้ามาในบ้าน บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลหนองพยอม ในวันนี้ ร่วมกับ นางชนิดา เขียวขำ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลหนองพยอม , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ,นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษา ฯ นายอมร เจนสาริกิจ นายมนตรี แสงอนันตการ สมาชิกสภาฯ นายวัชรพงศ์ บุญหนุน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม นางธีรารัตน์ แก้วชัยสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เบื้องต้นได้ลงสำรวจพื้นที่บริเวณจุดที่ประชาชนผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน และได้ดำเนินการร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ประชาชนต่อไป

ขอเชิญประชาชนตำบลหนองพยอม เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประมวลภาพ กิจกรรมวันเทศบาลประจำปี 2566
เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลหนองพยอม ได้ดำเนินกิจกรรม เนื่องในวันเทศบาล การเคารพธงชาติหน้าเสาธง ณ บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลหนองพยอม ประกอบพิธีทางศาสนา ทำบุญตั้งกองผ้าป่าการกุศลตามกำลังศรัทธาเพื่อความเป็นสิริมงคล ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป และกิจกรรมทำความสะอาดภายในบริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลหนองพยอม
วันเทศบาล ตรงกับวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้เป็นวันเทศบาล เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2496 เป็นต้นมา

3 พฤษภาคม 2566 นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อมด้วย นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม นายวัชรพงศ์ บุญหนุน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม คณะทำงาน และกองสาธารณสุขฯ ประชุมโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล หนองพยอม

ประกาศเทศบาลตำบลหยองพยอม เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลที่มีผลการปฏิบัติงานอยุ่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่1)

3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล หนองพยอม
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อมด้วย
นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม นายวัชรพงศ์ บุญหนุน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม กองสวัสดิการสังคม และคณะทำงาน จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหนองพยอม ร่วมกับ นายผไท ชัญชาญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดพิจิตร พร้อมคณะ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กลุ่มเปาะบางรายครัวเรือน จำนวน 6 ราย ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

วันที่ 19 เมษายน 2566
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อมด้วย นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ นายอมร เจนสาริกิจ สมาชิกสภาฯ นายวัชรพงศ์ บุญหนุน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดฯ จ่าเอกวรอัศว์ ฉัตรวัฒนชัย หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานจ้าง ร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายอำเภอตะพานหิน
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566
โดยได้นำเครื่องดื่มไปร่วมให้บริการ
ณ ศาลามหาไทย 100 ปี อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม