การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17 พฤษภาคม 2565
#บริการด้วยหัวใจ ห่วงใยประชาชน
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อมนายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกฯ นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ นายอมร เจนสาริกิจ นายมนตรี แสงอนันตการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางคมคาย มานพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8 และ นางสาวนภมณฑ์ ฝีปากเพราะ ปลัดอำเภอตะพานหิน ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ปัญหาน้ำท่วมขังสำหรับเส้นทางสัญจรไปมาของประชาชน บริเวณ หลังโรงเรียนมัธยมศึกษาตะพานหิน หมู่ที่ 3
ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว ได้คำนึงถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก และเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ต่อไป

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองพยอม ที่ 110/2565 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม เปฺ็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าแดง พร้อมด้วย นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม นางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กนักเรียน ได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ การเรียนการสอน ของทางศูนย์เด็กเล็ก พร้อมกับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อนนักเรียน และคุณครู ให้กับนักเรียนใหม่ อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียน
โดยมี ครูผู้ดูแลประจำศูนย์เด็กเล็กวัดป่าแดง ดังนี้
1.นางสาวลินดา คำแก้ว ครูผู้ดูแลเด็ก
2.นางประนอม ทดอุบล ผู้ดูแลเด็ก
3.นางสาวนิชาภัส รอดประเสริฐ ผู้ดูแลเด็ก

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม เปฺ็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพนมกาวหนองนกยาง พร้อมด้วย นายอมร เจนสาริกิจ นายมนตรี แสงอนันตการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองพยอม นางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กนักเรียน ได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ การเรียนการสอน ของทางศูนย์เด็กเล็ก พร้อมกับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อนนักเรียน และคุณครู ให้กับนักเรียนใหม่ อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียน
โดยมี ครูผู้ดูแลประจำศูนย์เด็กเล็กบ้านเขาพนมกาวหนองนกยาง ดังนี้
1.นางลำภู มานิตวงศ์ ครูผู้ดูแลเด็ก
2.นางสาวศิษฏี สุขวัฒน์ศิริ ผู้ดูแลเด็ก

10 พฤษภาคม 2565
# ด้วยความห่วงใย ใส่ใจประชาชนตำบลหนองพยอม จาก
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อม นายอมร เจนสาริกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองพยอม นางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม และ นายวัชรพงษ์ บุญหนุน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองพยอม ให้กับ อสม.ตำบลหนองพยอม ดังนี้
1.โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยทีมควบคุมโรคตำบลหนองพยอม
2.โครงการส่งเสริมเด็กไทยโภชนาการดี มีพัฒนาการสมวัยตำบลหนองพยอม

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองพยอม ที่111/2565 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม