การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพยอม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพยอม โดยมี นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่นท้องที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

27 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองพยอม ภายใต้การบริหารงานของ นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ โดย มีนายสมศักดิ์ ค้ำชู ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองพยอม คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาฯ ,พนักงานฯ, ผู้นำชุมชนตำบลหนองพยอม รพสต. อสม. ตำบลหนองพยอม โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ ประชาชนตำบลหนองพยอม ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ประกอบพิธีทางศาสนา ร่วมทอดผ้าป่า ถวายจตุปัจจัยต่าง ๆ ตามกิจของสงฆ์ ยังวัดในเขตเทศบาลตำบลหนองพยอม เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีด้านศาสนาวัฒนธรรม ให้คงอยู่สืบไป

เทศบาลตำบลหนองพยอม โดยการบริหารงานของ นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม น้อมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลามหาดไทย ๑๐๐ ปี อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ภาคค่ำ)

เทศบาลตำบลหนองพยอม โดย นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาฯ ทำบุญไหว้พระ ๙ วัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เริ่มตั้งขบวนบุญฯ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ลานหน้าพระอุโบสถ วัดห้วยเกตุเกษม (วัดป่าแดงเหนือ) พร้อมใจกันถวายเทียนจำนำพรรษา ทำบุญตามกำลังศรัทธา ..

เทศบาลตำบลหนองพยอม โดยการบริหารงานของ นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม น้อมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลามหาดไทย ๑๐๐ ปี อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ภาคเช้า)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อมด้วย นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกฯ นายอมร เจนสาริกิจ สมาชิกสภาฯ นายวัชรพงศ์ บุญหนุน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทพประทาน ที่มาศึกษาดูงานที่ ศูนย์ทอผ้าบ้านป่าแดงและพิพิธภัณฑ์แสดงวิถีชีวิตชาวไทยพวน โดยมี นางสาววิไลพร ศรีพงษ์มิ่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ วิถีชีวิตชาวไทยพวนบ้านป่าแดง

นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ และประชาชนตำบลหนองพยอม ร่วมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (รณรงค์กำจัดผักตบชวา วัชพืชในลำคลองห้วยเกตุ ฯ ตามโครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดวัชพืชในลำคลอง ประจำปี 2566

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม