ประกาศเทศบาลตำบลหยองพยอม เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลที่มีผลการปฏิบัติงานอยุ่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่1)

วันที่ 19 เมษายน 2566
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อมด้วย นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ นายอมร เจนสาริกิจ สมาชิกสภาฯ นายวัชรพงศ์ บุญหนุน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดฯ จ่าเอกวรอัศว์ ฉัตรวัฒนชัย หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานจ้าง ร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายอำเภอตะพานหิน
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566
โดยได้นำเครื่องดื่มไปร่วมให้บริการ
ณ ศาลามหาไทย 100 ปี อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประกาศเทสบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลสามัญผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แล้ววันนี้! ทั้งเลือกตั้งล่วงหน้า 7 พ.ค.66 และวันเลือกตั้ง 14 พ.ค.66 เช็กผ่านอนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 และวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 สำหรับช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1.ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยตนเอง ณ ที่เลือกตั้ง ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขตที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเทศบาล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชนใกล้บ้าน

2.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/หรือผ่าน

แอปพลิเคชัน Smart Vote ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลแสดงรายชื่อที่ตนมีสิทธิ วันที่เลือกตั้ง จังหวัดและเขตที่มีสิทธิ สถานที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

3.ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ส. 1/6)

ทั้งนี้ หากไม่พบชื่อ หรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในบัญชีรายชื่อ ให้ยื่นแบบคำร้องแจ้งเพิ่มชื่อ -ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการ เลือกตั้ง2566 ได้ที่ สายด่วน กกต. โทร.1444

ข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

 

เทศบาลตำบลหนองพยอม
นำโดย นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม ขออวยพรเนื่องในวันมหาสงกรานต์
13 เมษายน พ.ศ. 2566 ให้ทุกท่านมีความสุข
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
จงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุข
ทุกประการเทอญ

เมื่อวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองพยอม ได้จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลหนองพยอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 และได้เดินทางไปศึกษาดูงานยังจังหวัดนครราชสีมา ด้านการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในสังคมเศรษฐกิจชุมชนสำหรับ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีม ศึกษาดูงาน “เศรษฐกิจชุมชนของผู้สูงอายุ ” การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด การปลูกผักปลอดสารพิษ ณ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต ณ ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี บ้านถ้ำเต่าพัฒนา ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง รายชื่อพนักงานครูเทศบาลที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเทศบาลตำบลหนองพยอม

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม