ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ ของเทศบาลตำบลหนองพยอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด เทศบาลตำบลหนองพยอม

 

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพยอม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) ตามโครงการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ตำบลหนองพยอม

เทศบาลตำบลหนองพยอม ภายใต้การบริหารงานของ นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างป่า ในวันต้นไม้แห่งชาติ ในวันอังคารที่ 13 มิ.ย. พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. ณ สระสาธารณหมู่ที่ 1 ทางไป หมู่11 เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยปกป้องและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง ประกาศเลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด เทศบาลตำบลหนองพยอม

เทศบาลตำบลหนองพยอม ภายใต้การบริหารงานของ นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างป่า ในวันต้นไม้แห่งชาติ ในวันอังคารที่13 มิ.ย. พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. ณ สระสาธารณหมู่ที่ 1 ทางไป หมู่11 (เข้าซอยบ้านนายแหม่ม) เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ฯ

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม