วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมการสาธิตยุทธวิธีการใช้ไม้ง่ามระงับเหตุ เพื่อป้องกันเหตุควบคุมคนวิกลจริต ร่วมกับ สภ.อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เทศบาลตำบลหนองพยอม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.npy.go.th เทศบาลตำบลหนองพยอม ระหว่างวันที่ 2- 30 มิถุนายน 2566
การนี้ ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพยอม

3 พฤษภาคม 2566 นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อมด้วย นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม นายวัชรพงศ์ บุญหนุน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม คณะทำงาน และกองสาธารณสุขฯ ประชุมโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล หนองพยอม

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กองการศึกษา)

3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล หนองพยอม
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อมด้วย
นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม นายวัชรพงศ์ บุญหนุน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม กองสวัสดิการสังคม และคณะทำงาน จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหนองพยอม ร่วมกับ นายผไท ชัญชาญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดพิจิตร พร้อมคณะ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กลุ่มเปาะบางรายครัวเรือน จำนวน 6 ราย ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

เทศบาลตำบลหนองพยอม ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

วันนี้ 28 เมษายน 2566 นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนเหตุประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากต้นไม้รุกล้ำเข้ามาในบ้าน บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลหนองพยอม ในวันนี้ ร่วมกับ นางชนิดา เขียวขำ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลหนองพยอม , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ,นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษา ฯ นายอมร เจนสาริกิจ นายมนตรี แสงอนันตการ สมาชิกสภาฯ นายวัชรพงศ์ บุญหนุน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม นางธีรารัตน์ แก้วชัยสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เบื้องต้นได้ลงสำรวจพื้นที่บริเวณจุดที่ประชาชนผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน และได้ดำเนินการร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ประชาชนต่อไป

ขอเชิญประชาชนตำบลหนองพยอม เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประมวลภาพ กิจกรรมวันเทศบาลประจำปี 2566
เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลหนองพยอม ได้ดำเนินกิจกรรม เนื่องในวันเทศบาล การเคารพธงชาติหน้าเสาธง ณ บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลหนองพยอม ประกอบพิธีทางศาสนา ทำบุญตั้งกองผ้าป่าการกุศลตามกำลังศรัทธาเพื่อความเป็นสิริมงคล ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป และกิจกรรมทำความสะอาดภายในบริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลหนองพยอม
วันเทศบาล ตรงกับวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้เป็นวันเทศบาล เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2496 เป็นต้นมา

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม