วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทต.หนองพยอม ได้ลงพื้นที่ ตรวจตราความเรียบร้อยการบดอัดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดำเนินการก่อสร้าง บริเวณเส้นทาง หนองนกยาง - คลองจ้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองพยอม โดยมี นายดุสิต ยิ้มบิตุรงค์ รองประธานสภาฯ อบจ.พิจิตร ลงพื้นที่ตรวจตราด้วย ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่าน พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ดำเนินการผลักดันโครงการฯ นี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ตำบลหนองพยอม ต่อประโยชน์ส่วนรวม ต่อไป

แบบรายงานกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลือง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลหนองพยอม ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ , แสดงความยินดี กับ พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 2 ราย คือ นางสาวรวลัญช์ ร่ำรวย หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) และนางสาวสุภาพร เรียนดอน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ นำโดย นางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม เป็นผู้กล่าวแนะนำ ข้าราชการ แต่ละกอง / งาน ที่เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพยอม ในวันนี้

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 3 ตุลาคม 2565
#บริการด้วยหัวใจ ห่วงใย ใส่ใจประชาชน
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อมด้วย นายปัญญา แพรมงคล นายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน และ นายอมร เจนสาริกิจ สมาชิกสภาฯต.หนองพยอม เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ได้ลงพื้นที่เร่งด่วน ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน ที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เขตตำบลหนองพยอม และอำเภอเมืองตะพานหิน

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 2 ตุลาคม 2565
#บริการด้วยหัวใจ ห่วงใย ใส่ใจประชาชน  นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม ลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชน เจ้าหน้าที่ฯ และได้มอบหมายภารกิจเร่งด่วนให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน หมู่ที่ 6 ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อเป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จากสถานการณ์มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองพยอม จึงขอประชาสัมพันธ์หากประชาชนท่านใดต้องการกระสอบทรายเพื่อไปทำพนังกั้นน้ำ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองพยอมเบอร์โทรศัพท์ 0 -5684 -5061 ต่อ 108 

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม