ประกาศ เทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองพยอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  

เทศบาลตำบลหนอง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (เพิ่มเติม)

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หริข้าราชการประเภทอื่น

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม มอบหมาย
นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ เป็นประธานเปิด “กิจกรรม kick off พิจิตรรวมพลังฝังถังขยะเปียก 100%” โดย มี นางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดถังขยะเปียกลดโลกร้อนระดับตำบล ให้กับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม ณ เทศบาลตำบลหนองพยอม

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลสามัญผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
เทศบาลตำบลหนองพยอม นำโดย นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำลหนองพยอม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ณ วัดหนองพยอม ภายในงานมีการประกวดกระทงสวยงาม กระทงความคิดสร้างสรรค์ และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และรำวง 3ส. ตำบลหนองพยอม

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เทศบาลตำบลหนองพยอม ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดเทศบาลตำบลหนองพยอม

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม