วันที่ 29 กันยายน 2565
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองพยอม ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 5 เพื่อพิจารณารายงานสรุปสถานะการเงิน รายงานการเงิน การจ่ายเงิน เงินคงเหลือ ประจำปี 2565 และอนุมัติแผนการใช้จ่ายประจำปี 2566 โดยมี นายสุนทร บุญปรุง นายนนท์ ฑีฆะภรณ์ สสอ.ตะพานหิน ที่ปรึกษากองทุน และให้คำปรึกษาโครงการฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพยอม

วันที่ 28 กันยายน 2565

นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2566 กล่าวรายงาน โดย นางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล โดยมี นายวิเชียร สุขเล็ก นักวิชาการสาธาณสุข อำเภอตะพานหิน รพสต.หนองพยอม มาให้ความรู้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพยอม

17  กันยายน 2565 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติประจำปี 2565 “หนองพยอม คัพ” ณ สนามโรงเรียนวัดป่าแดง

โครงการส่งเสริมการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชตำบลหนองพยอม ประจำปี 2565

โครงการใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ ด้วยสายใยรักในครอบครัว วันที่ 16 กันยายน 2565 

สื่อประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองพยอม มอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สูงอายุ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "สุขภาพดีด้วยหลัก 3อ. อย่างไรเมื่อเข้าสู่สูงวัย" ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองพยอมในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2565 "การอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเด็กและเยาวชน"

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มแม่บ้านกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร "กิจกรรมผูกผ้าประดับและการจัดดอกไม้ประดิษฐ์" ณ วัดแก้วศิริธรรมมาราม (วัดหนองแก)

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม