เมื่อวันที่ 2 พ.ย.65 เทศบาลตำบลหนองพยอม นำโดย นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายอมร เจนสาริกิจ สมาชิกสภาฯ และนางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม ได้ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน ทั้งเพื่อให้พื้นที่โดยรอบ บริเวณเทศบาลตำบลหนองพยอม เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรืื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ

 เทศบาลตำบลหนองพยอม ได้จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมทั้งจัดทำโครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วันที่ 31 ตุลาคม 2565
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม มอบหมาย นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกฯ นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ
นายวัชรพงศ์ บุญหนุน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับรางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วันที่ 19 ตุลาคม 2565
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม มอบหมาย นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกฯ นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ นายอมร เจนสาริกิจ นายมนตรี แสงอนันตการ สมาชิกสภาฯ นางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เทศบาลตำบลหนองพยอม
📣📣ขอเชิญชวนร่วมสืบสาน….
🪷งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 🪷
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ณ วัดหนองพยอม ตำบลหนองพยอม
อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ภายในงานพบกับ…
••การประกวดกระทงประเภทสวยงาม 🪷
และประเภทความคิดสร้างสรรค์
••การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 🎤🎼
••รำวงย้อนยุค นำทีมโดยทีมรำวง 3ส.ตำบลหนองพยอม💃🏻

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕ น.
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม มอบหมาย
นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกฯ นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ นายอมร เจนสาริกิจ นายมนตรี แสงอนันตการ สมาชิกสภาฯ พร้อมข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระปิยะมหาราช) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนายอำเภอตะพานหินเป็นประธานในพิธี พร้อม ส่วนราชการ อปท. ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ณ ศาลามหาดไทย ๑๐๐ ปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 26 ตุลาคม 2565
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม มอบหมาย นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกฯ นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ นายอมร เจนสาริกิจ นายมนตรี แสงอนันตการ สมาชิกสภาฯ นางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทำกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ สระหลวงหมู่ที่ 7 ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม