23 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลหนองพยอม ภายใต้การบริหารงานของ นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม อนุมัติโครงการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า และแก้ไขหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานป่าไม้จังหวัดพิจิตร , กอ.รมน.จว.พิจิตร , เทศบาลตำบลหนองปล้อง , ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ตำบลหนองพยอม , กรรมการป่าชุมชน รวมถึงประชาชนจิตอาสา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองพยอม , หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปล้อง อ.วังทรายพูน อปพร.ตำบลหนองพยอม ร่วมโครงการฯ ในวันนี้อย่างพร้อมใจกัน เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมทำแนวกันไฟ ป่าชุมชนเขาพนมกาว หมู่ที่ 9 ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

วันที่ 23 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ภายใต้การบริหารงาน โดย นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ภายใต้การบริหารงานโดย พันตำรวจเอกกฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ร่วมกันจัดงานประเพณีกำฟ้าไทยพวน บ้านป่าแดง ครั้งที่ 42 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ วัดห้วยเกตุเกษม (วัดป่าแดงเหนือ) ภาคเช้า - ภาคบ่าย และตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 24.00 น. ณ สนามโรงเรียนวัดป่าแดง พิธีเปิดงานโดย นางสาวปิยะฉัตร ไพรชนม์ นายอำเภอตะพานหิน เป็นประธานพิธี นายวิทยา ยิ้มบิตุรงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และนายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ภายในงาน มีขบวนแห่พาข้าวแลง , การแสดงศิลปวัฒนธรรมประกอบการแสดงแสงสีเสียงเรื่องเล่าขานตำนานไทยพวน , การเดินแบบแฟชั่นผ้าทอป่าแดง และการแสดงดนตรีจากวงอีทีแบรนด์ และวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ วัดห้วยเกตุเกษม (วัดป่าแดงเหนือ) ภาคเช้า - ภาคบ่าย การจัดแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตของชาวไทยพวน การสาธิตการทำอาหาร ขนมพื้นบ้าน ชาวไทยพวน การละเล่นพื้นบ้านฯ โดยมีนักเรียนภายเขตตำบลหนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร พนักงานเทศบาล ประชาชนตำบลหนองพยอม ร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ และตั้งแต่เวลา 16.30 น. กิจกรรม การแสดงรำวงย้อนยุค 3 ส. , การแข่งขัน มวยไทย อบจ.ไฟร้ท์ติ้ง อีกทั้ง ชมการแสดงการขับร้องเพลง จาก ศิลปินหมอลำฝังเพชร ชาญชัย ใบหอม หนู มิเตอร์ ณ สนามโรงเรียนวัดป่าแดง ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

 

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2566 

เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลหนองพยอม ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพยอม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพยอม โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองพยอม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน ตำบลหนองพยอม เข้าร่วมประชุมสภาฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

เทศบาลตำบลหนองพยอม ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐ ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการกับเทศบาลตำบลหนองพยอม ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลตำบลหนองพยอม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงพัฒนา คุณภาพการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองพยอมต่อไป โดยสามารถเข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ดังกล่าวที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/wt5rot หรือ สแกนที่ QR code ที่ปรากฏด้านล่างนี้ ขอบคุณค่ะ

ประกาศ เทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลหนองพยอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

รายงานผลการดำเนินการโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านภายใต้โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ในตำบลหนองพยอม ประจำปี 2565

ประกาศ เทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองพยอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (เพิ่มเติม)

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม