เทศบาลตำบลหนองพยอม ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐ ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการกับเทศบาลตำบลหนองพยอม ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลตำบลหนองพยอม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงพัฒนา คุณภาพการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองพยอมต่อไป โดยสามารถเข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ดังกล่าวที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/wt5rot หรือ สแกนที่ QR code ที่ปรากฏด้านล่างนี้ ขอบคุณค่ะ

3281267645313805421489627927093150094288450n
3287535095539332200203734761592880981702275n
256485

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม